PRIVACY BELEID

Privacyverklaring

Dokter Hilde Deleu Dermatoloog respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website. Persoonsgegevens van gebruikers van de producten en diensten worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

Om je te kunnen informeren over hoe Dokter Hilde Deleu Dermatoloog met persoonsgegevens omgaat, is deze privacyverklaring opgesteld. Heb je vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

 

1.     Contactgegevens

Wat leuk dat je onze website bezoekt! Heb je vragen over deze privacyverklaring of wil je een verzoek indienen met betrekking tot jouw rechten, dan kun je ons via onderstaande gegevens bereiken.

Dokter Hilde Deleu Dermatoloog BV

E-mailadres: info@huidziektenhildedeleu.be

Telefoonnummer: 089 36 17 09

Adres: Turfstraat 118 2, 3600 Genk

 

2.     Persoonsgegevens

Indien je gebruik maakt van onze website of ons contacteert betreffende onze diensten verwerken wij jouw persoonlijke informatie (“persoonsgegevens”).

De rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is van essentieel belang voor ons.

Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)), de Wet van 8 december 1992 voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”) en het Wetsontwerp betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens van 19 juli 2018.

 

Verwerking van persoonsgegevens

De term “persoonsgegevens” omvat alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals jouw naam, jouw identificatienummer, jouw locatiegegevens, jouw IP-adres, jouw contactgegevens, persoonlijke kenmerken, gezondheidsgegevens, maar ook door jouw gesloten overeenkomsten en andere documenten die toelaten u te identificeren.

Onder “verwerking” dien je elke mogelijke handeling te verstaan die gesteld kan worden met betrekking tot jouw persoonsgegevens, van het verzamelen tot het mededelen tot het vernietigen ervan.

 

Deze persoonsgegevens verwerken we

 • Naam
 • E-mailadres
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • Rijksregisternummer
 • Bijzondere persoonsgegevens: medische gegevens

We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of via andere openbare bronnen verkregen. Let op, jij bent als enige verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die je aan ons meedeelt.

 

3.     Doeleinden

We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat van de wet mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Naleving van contractuele verbintenissen

In de eerste plaats verwerken wij jouw persoonsgegevens in het kader van de naleving van onze contractuele verbintenissen. In dit geval verwerken wij jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Het treffen van maatregelen ter verificatie van jouw (persoons)gegevens bij aanmelding, evenals het treffen van voorzieningen ter beveiliging van jouw persoonsgegevens;
 • Het overgaan tot de levering en facturatie van onze diensten;
 • De technische administratie van onze website, alsook het beheer van onze patiëntendossiers.

Gerechtvaardigde belangen

Daarnaast verwerken wij jouw persoonsgegevens indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde, o.m. in het geval van volgende doeleinden:

 • De uitoefening van fundamentele rechten, o.m. het instellen van een rechtsvordering, zowel door ons als door een derde;
 • Het vermijden van frauduleus gebruik van onze website;
 • Beveiliging
 • Prospectie en marketing.

Toestemming

Verder geef je door akkoord te gaan met deze privacyverklaring ons de toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken voor volgende doeleinden:

 • Het opnemen van contact teneinde jouw vraag of opmerking te beantwoorden;

 

De persoonsgegevens die via cookies verzameld worden, gebruiken wij uitsluitend met het oogmerk om jouw gebruik van de website te vereenvoudigen en om statistische gegevens met betrekking tot het gebruik van de website te verzamelen. Dit laat ons toe om het verkeer op onze website te analyseren en om de website te verbeteren. Cookies worden nooit door ons gebruikt voor advertentiedoeleinden. De cookies die worden gebruikt door onze website worden omschreven in ons Cookiebeleid

 

4.      Vertrouwelijkheid

Alle persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk gehouden en worden in geen geval meegedeeld aan derden, tenzij wij hiervoor de expliciete, voorafgaande toestemming hebben verkregen of indien van de gegevens meegedeeld worden aan onze externe technische dienstverleners en/of onderverwerkers om de levering van onze producten en/of diensten toe te laten.

 

5.      Intrekking van jouw toestemming

De toestemming de je aan ons verleend hebt om jouw persoonsgegevens te verwerken, kan je steeds intrekken door middel van een schriftelijk of elektronisch verzoek met een kopie van jouw identiteitskaart aan ons te richten.

Dergelijke intrekking van jouw toestemming is niet mogelijk voor de verwerkingen die gebeuren op basis van een overeenkomst of de verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde of die wettelijk verplicht zijn. De intrekking heeft dan ook geen invloed deze verwerkingen.

De intrekking van jouw toestemming doet bovendien geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerkingen die reeds gebeurden op basis van uw toestemming vóór de intrekking ervan.

 

6.      Bewaartermijn

In de medische sector wordt een termijn van 30 jaar als bewaartermijn gehanteerd.

 

7.      Jouw rechten

Recht van inzage, verbetering en gegevenswissing

Je beschikt over het recht te verzoeken om inzage van jouw persoonsgegevens te verkrijgen, de verbetering van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens door te voeren of de wissing van jouw persoonsgegevens te vragen.

Dergelijke wissing van persoonsgegevens is niet mogelijk indien de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

Beperking van de verwerking

In bepaalde gevallen heb je het recht om de beperking van de verwerking te verkrijgen, o.m. indien je de juistheid van de persoonsgegevens zou betwisten, de verwerking onrechtmatig is en je je verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en je de persoonsgegevens nodig hebt voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering terwijl wij jouw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerkingsdoeleinden. In voorkomend geval zullen wij jouw persoonsgegevens enkel nog opslaan.

 

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens

Je hebt het recht om de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben en die je aan ons hebt verstrekt te verkrijgen of om die gegevens over te dragen. Dergelijke verkrijging of overdracht is niet mogelijk indien de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de totstandkoming van en/of de uitvoering van een overeenkomst of de onderbouwing van of de verdediging in het kader van een rechtsvordering.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Je hebt het recht om niet onderworpen te worden aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit indien hieraan rechtsgevolgen voor jou verbonden zijn of dit jou in aanmerkelijke mate treft. Dit is niet mogelijk indien dit besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of de uitvoering van een overeenkomst.

 

Bezwaar

Je hebt een recht van bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (1) die noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen, mits er sprake is van redenen die specifiek verband houden met jouw situatie en (2) ten behoeve van direct marketing. Dergelijk bezwaar is niet mogelijk indien de verwerking van jouw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst.

 

8.      De uitoefening van jouw rechten

Je kan deze rechten uitoefenen door ons een gedateerd, schriftelijk of elektronisch verzoek met een kopie van jouw identiteitskaart te richten of desgevallend een aanvullende verklaring te verstrekken.

Indien wij van mening zijn dat je niet gerecht bent om één of meerdere van deze rechten uit te oefenen, zullen wij jou hier schriftelijk van in kennis stellen.

 

9.      Veiligheid

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw persoonsgegevens verzameld op onze website of op enige andere wijze alsook elke andere niet-toegestane verwerking van jouw persoonsgegevens te vermijden.

In geen geval kunnen wij verantwoordelijk worden geacht voor enige directe of indirecte, schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van jouw persoonsgegevens.

 

10.    Websites van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar op onze website eventueel verwezen wordt en ook niet voor de producten of diensten die op deze websites vermeld worden. Daarnaast geldt voor het gebruik van onze website enkel deze privacyverklaring. Aangezien de privacyverklaring van andere websites van onze kan verschillen, is het aangewezen om de privacyverklaring van iedere website die u bezoekt te lezen.

 

11.    Klachten

Indien je van mening bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons een inbreuk zou uitmaken op de bepalingen van onderhavige privacyverklaring of op de AVG, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 

12.    Wijzigingen in onderhavige privacyverklaring

Het is mogelijk dat onderhavige privacyverklaring in de toekomst uitgebreid of aangepast wordt, bijvoorbeeld indien er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. Daarom raden we u aan om onderhavige privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.